Ken je dat gevoel? Het gevoel alsof iemand op je borstkast staat te walsen? Of dat gevoel wanneer je de grond onder je voeten voelt wegschuiven? We maken het allemaal mee, of we het nu willen of niet. Want ‘voelen’ maakt onderdeel uit van ons leven, het doorvoelen van onze emoties, het delen van emoties, het maakt ons 100% mens en 100% mooi!

Elke keer als ik in een dergelijke situatie terechtkom voel ik mij zwak en onwenning, maar na een proces van 24u groei en bloei ik weer ineens. De aarde kriebelt aan mijn voeten en de worteltjes groeien weer uit mijn tenen de grond in. Het geeft mij inzichten en leert mij over mijzelf en de ander. Het geeft mij de ruimte om aan zelfprojectie te doen en te doortasten waar ik echt behoefte aan heb. Het antwoord komt steeds op hetzelfde neer,…. En? Wat denk je dat het antwoord is?

Het is vrij simpel en vrij complex tegelijk, het antwoord is eigen-liefde!!! Het antwoord is dat er geen enkele liefde in de wereld jouw zelfwaardering kan vervangen. Dus mocht je nog eens door een gevoel van groei moeten gaan, denk hier dan aan (jajaja, dat rijmt inderdaad); ‘Ik laat niets of niemand mijn emotionele staat beïnvloeden. Ik draag zorg voor mijzelf en vul mijn hart met eigen-liefde, dan kan ik weer geven en ontvangen. In puurheid, reinheid en blijdschap. Vanuit kracht en niet vanuit zwakte. Dit proces was nodig en daarvoor ben ik dankbaar’. Ik voel je wenkbrauwen krullen en je mondhoeken zakken,…Dat is begrijpelijk, je denkt nu natuurlijk… WTF! Maar geef het kans, wat heb je te verliezen? Als de Rebel het kan toepassen, dan kan jij het zeker! Wedden?

TRANSLATION IN ENGLISH

Do you know the feeling? The feeling like someone is rolling on your chest? Or that feeling when the ground beneath your feet feels like it’s slipping? Well, we all experience it, whether we like it or not. Because being able to ‘feel’ is part of our lives. By feeling our emotions, sharing our emotions and creating emotions results in us just being 100% human and 100% beautiful!

Every time I end up in such a situation I feel weak and insecure…. But after a 24h-process of growth and flowering I gain strenght. No guts, no glory! The earth tickles my feet again and I feel myself growing on the spot! It gives me insights and teaches me about myself and others. It gives me the time to work on my self-projection. The answer always comes back to the same thing …. And? What do you think is the answer?

It’s a very simple and fairly complex one,… The answer is…. self-love!!! The answer matches up with the fact that there is no love in the world which can replace your self-esteem. So if you have to go through a sense of growth, think of The Pink Rebel and mark my words; “I will not let anything or anyone affect my emotional state. I take care of myself and fill my heart with self-love so I can give and receive again. In purity and joy. From strength and not from weakness. I needed this process and for that I am grateful. ” I feel your eyebrows curl and your mouth bags drop … That’s understandable, of course you’re thinking … WTF! But give it a chance, what have you to lose? No guts, no glory!